ทีมทันตแพทย์

Share Button
skytrain-dentist

ทพญ.พันธุ์ทิพา  ชยุตธนบูลย์
ทันตกรรมทั่วไป

 

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%a3

ทพญ.ถิรนันท์  วงศ์สว่างธรรม
ทันตกรรมทั่วไป

 

skytrain-dentist

ทพญ.โสภิต  รัตนสุมาวงศ์
ทันตกรรมทั่วไป

 

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%a5

ทพญ.ธิชาพร ชนะรตนุบล
ทันตกรรมทั่วไป

 

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%90

ทพญ.วิภาวี  พุกประเสริฐ
ทันตกรรมทั่วไป

 

skytrain-dentist

ทพญ.นันทพร  เหล่าสิริพิพัฒน์
ทันตกรรมทั่วไป

 

%e0%b8%97%e0%b8%9e-%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a

ทพ.โสรัช
ทันตกรรมทั่วไป

 

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c

ทพญ.วรประภา  มโนมัยวงศ์
ทันตกรรมประดิษฐ์

 

skytrain-dentist

ทพญ.พิมพ์สิริ  ศิริรัตนเก้า
ทันตกรรมรักษารากฟัน

 

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

 

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5

ทพญ.กฤษณา  สันตติพยุงกุล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

 

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5

ทพญ.พิรุณ  เหลืองโรจนกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

 

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c

ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์
ทันตกรรมจัดฟัน